Statuten Belgian Beagle Club

  

Naam, zetel, duur

Artikel 1. De vereniging draagt als naam: “Belgian Beagle Club” en heeft haar zetel te 9920 Lovendegem, Oostveldkouter 69.

Hij mag door een beslissing van de raad van beheer op gelijk welke andere plaats worden overgebracht.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.  Zij kan altijd ontbonden worden.

 

Doel

Art.2. De vereniging heeft tot doel de honden van het ras Beagle een grotere bekendheid te geven in België en het behoud en de verbetering van de kwaliteiten van deze honden te verzekeren door een sterke verdediging van hun standaard en een herwaardering van hun natuurlijke aanleg. Ze stelt zich tot doel het specifieke werk van deze honden te propaganderen en hen beter te leren kennen bij het grote publiek door informatie te verstrekken en evenementen te organiseren.

Dit doel zal nagestreefd worden door het organiseren van wedstrijden met het oog op hun jachtkwaliteiten, van tentoonstellingen, van voorlichtingsdagen, enz… voor zover de wet het toelaat en het mogelijk is.

 

Zij mag alle bijkomende verrichtingen doen die op haar hoofddoel betrekking hebben.

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (K.KUSH), waarvan zij de herzieningsovereenkomst van het traktaat van 6 januari 1908 en de herziening van 12 februari 1928 erkent. Zij aanvaardt de reglementen van kracht en die welke in het vervolg vast te stellen zijn, en verplicht zich hieraan te gehoorzamen. De aansluiting draagt het nr. 1099 en is gedateerd 2000.

 

Leden

Aantal

Art. 3 Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste vijf bedragen. De eerste leden zijn de ondergetekende stichters.

 

Soorten

Art. 4.1. De vereniging telt leden, gezinsleden, ereleden, steunende en toegetreden leden.

1° Leden: zijn verplicht in het bezit van een beagle of zijn zonder hond na het overlijden/afstaan van de beagle, betalen een bijdrage vastgesteld door de raad van beheer, hebben stemrecht, ontvangen het clubblad, en hebben de door de raad van beheer vastgestelde voordelen wat betreft vermindering op inschrijvingsgeld van de door de club georganiseerde evenementen.

 

2°. Gezinsleden: wonen onder één dak met een lid, betalen een door de raad van beheer vastgestelde bijdrage, hebben stemrecht maar ontvangen geen clubblad en kunnen tegen verminderd inschrijvingsgeld de door de raad van beheer goedgekeurde evenementen bijwonen.

 

3° Ereleden: worden door de leden of de raad van beheer voorgedragen en worden door de raad van beheer als erelid aangesteld voor het leven op de algemene vergadering, bezitten geen stemrecht, ontvangen het clubblad én kunnen tegen verminderd inschrijvingsgeld de door de raad van beheer goedgekeurd evenementen bijwonen

 

4° Steunende leden: leden die de vereniging met een jaarlijkse bijdragen, hoger dan het bedrag van het lidmaatschap steunen.  Zij bezitten stemrecht en ontvangen het clubblad en hebben de door de raad van beheer vastgestelde voordelen wat betreft vermindering op inschrijvingsgeld van de door de club georganiseerde evenementen.

 

 5°Toegetreden leden: hebben geen beagle in hun bezit, betalen een bijdrage vastgesteld door de raad van bestuur, hebben geen stemrecht in de algemene vergadering, kunnen niet zetelen in de raad van bestuur, ontvangen het clubblad en hebben de door de raad van bestuur vastgestelde voordelen wat betreft vermindering op inschrijvingsgeld van de door de club georganiseerde evenementen.

 

Toetreding

Art. 4.2. Kandidaat-leden dienen hun toetreding tot de vereniging schriftelijk aan te vragen bij de raad van beheer, die hierover gunstig of ongunstig bij gewone meerderheid beslist. Deze beslissing dient niet gerechtvaardigd te worden.

Het nieuwe lid zal verzocht worden zijn eerste bijdrage te betalen.
Door de betaling van het jaarlijkse lidgeld erkent het lid de statuten en de reglementen van de vereniging.

 

Lidgeld

Art. 4.3. Leden betalen een lidgeld dat jaarlijks wordt vastgesteld door de raad van beheer en dat maximum vijfentwintigduizend frank kan bedragen.  De gezinsleden betalen een lidgeld dat minstens vijftig percent van dat van de gewone leden bedraagt.

 

Ontslag, uitsluiting

Art. 4.4. Ontslag en uitsluiting van leden gebeuren op de wijze bepaald door artikel 12 van de wet van 27 juni 1921.  Ontslag nemende leden zullen hun ontslag per brief gericht aan de maatschappij zetel bekend maken.  In geval van uitsluiting en in afwachting van de beslissing van de algemene vergadering heeft de raad van beheer het recht een lid voorlopig te schorsen en de toegang te ontzeggen tot alle terreinen en gebouwen waarover de vereniging het beheer heeft. De raad van beheer of de algemene vergadering mag geen strafbepaling uitspreken zonder dat de belanghebbende uitgenodigd is geweest zich te verdedigen binnen de veertien dagen.

Personen die deel uitmaken van, of die deelnemen aan activiteiten georganiseerd door verenigingen die niet erkend worden door de K.K.U.S.H. of F.C.I., verliezen automatisch het lidmaatschap. De raad van beheer meldt dit aan de betrokkene die de kans krijgt zich te verdedigen. Indien binnen de veertien dagen geen antwoord komt of de verdediging niet aanvaard wordt, blijft de uitsluiting definitief. De volgende algemene vergadering wordt hiervan in kennis gesteld.

 

Strafbepaling

Art. 4.5. Elke persoon door een strafbepaling getroffen, waarvan de uitwerking zich beperkt tot de kring van de vereniging, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de Kynologische Raad van de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (K.K.U.S.H.), indien hij meent dat de tegen hem genomen beslissing de statuten niet eerbiedigt. Dit beroep is in elk geval ontvangbaar, indien de vereniging de uitbreiding van de strafbepaling tot gans de K.K.U.S.H. aanvraagt. De persoon getroffen door een strafbepaling zal hiervan per aangetekende zending verwittigd worden.

Art. 4.6. Door het onderschrijven van deze statuten, ontzegt ieder lid zich elke daad die nadelig zou zijn voor het maatschappelijk doel of die het aanzien en de eer van andere leden of van de vereniging schade berokkent.  Elke inbreuk op deze beschikking heeft onmiddellijk en van rechtswege de uitsluiting van het betrokken lid uit de vereniging tot gevolg.`De geschillen betreffende de toepassing van de bepaling worden voorgelegd aan de raad van beheer die als scheidsrechter optreedt en die beslist zonder verhaal en zonder in dit verband de procedure, de vormen en termijnen opgelegd aan de rechtbanken te moeten volgen.

 

Algemene vergadering

Bevoegdheden

Art. 5.1. De bevoegdheden van de algemene vergadering worden bepaald door artikelen 4 en 12 van de wet van 27 juni 1921. In het algemeen heeft ze de macht alle beslissingen te nemen die de grenzen van de machten die volgens de wet of de statuten aan de raad van beheer toebehoren, overschrijden.

 

Samenroeping

Art. 5.2. De algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar samengeroepen door de raad van beheer in de loop van de maand februari. De leden worden minimum acht dagen voor de vergadering schriftelijk uitgenodigd.  De oproeping vermeldt dag, uur, plaats en agenda die wordt bepaald door de raad van beheer. De wijze van bijeenroepen gebeurt verder nog door de artikelen 5 en 6 van de wet van 27 juni 1921.

 

Art. 5.3. De vergadering wordt gepresideerd door de voorzitter van de raad van beheer, of bij diens ontstentenis,door de ondervoorzitter of een ander lid van de raad van beheer.

 

Stemmen

Art. 5.4. Ieder lid dat met zijn bijdrage in regel is op 15 januari van hetzelfde jaar, heeft het recht om op de vergadering aanwezig te zijn en eraan deel te nemen, hetzij in persoon, hetzij door een volmachtdrager van zijn keus. Ieder lid beschikt over één stem en maximum twee stemmen per volmacht. Het is onmogelijk zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen door een niet lid.

 

Art. 5.5. De algemene vergadering beslist geldig welk ook het aantal aanwezigen zij. De beslissingen worden genomen onder de gewone meerderheid, onder voorbehoud van de artikelen 8,12 en 20 van de wet van 27 juni 1921. Bij staking of gelijkheid van stemmen beslist de voorzitter. Bij het nemen van besluiten op de algemene vergadering mag niet van de agenda afgeweken worden.

 

Verslagen

Art. 5.6. Bekendmaking van de besluiten van de algemene vergadering gebeurt volgens de artikelen 9 en 23 van de wet van 27 juni 1921. Verder zal van alle vergaderingen een verslag worden opgemaakt, waarvan alle leden op hun verzoek inzage krijgen.

Afschriften uit deze verslagen, ondertekend door de voorzitter of de secretaris, die derden aanbelangen, kunnen door deze derden worden gevorderd.

 

Raad van beheer

Samenstelling

Art. 6.1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer van ten minste drie en ten hoogste zeven leden benoemd bij gewone meerderheid door de algemene vergadering en altijd door deze afzetbaar. Kandidaat-beheerders zijn meerderjarig, Belg, minstens twee jaar lid van de vereniging en worden voorgedragen door minstens acht leden. Beheerders worden verkozen voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar. Het mandaat van de beheerders eindigt bij overlijden, ontslag of ontzetting door de algemene vergadering.

2.In geval van ontslag of overlijden van een lid van de raad van beheer in uitoefening van een mandaat, zal de raad van beheer een persoon coöpteren die belast zal worden met de uitoefening van het mandaat tot aan de volgende algemene vergadering.

3. De beheerders oefenen hun mandaat gratis uit.

 

Vergadering

Art. 6.2. De raad van beheer vergadert geldig wanneer de helft van zijn leden aanwezig is. Wanneer dit niet zo is, kan een tweede vergadering in ieder geval vergaderen en beslissen wanneer deze binnen de acht dagen en met eenzelfde agenda plaatsvindt. De besluiten worden ingeschreven in een register.

 

Stemmen

Artikel 6.3. Stemmen bij volmacht kan enkel door een medebeheerder en slechts één volmacht per beheerder is toegestaan.

Bjj staking of gelijkheid van stemmen beslist de voorzitter.

 

Bevoegdheden

Art. 6.4. De raad van beheer kan volmachten verlenen aan elk van zijn leden en indien nodig aan derden. De raad van beheer verdeelt en bepaalt onderling de functies onder zijn leden, van voorzitter, twee ondervoorzitters, secretaris, hulpsecretaris, penningmeester en kan eventueel een beheerder aanstellen, belast met het dagelijks bestuur en in het bijzonder gevolmachtigd voor alle rechtshandelingen tegenover de Regie van PTT, het Bestuur der postchecks, banken, spaarkassen en openbare nutsbedrijven die voorzien in de toelevering van gas, water en elektriciteit.

 

Art. 6.5. De functies in de raad van beheer mogen geenszins waargenomen worden door leden van eenzelfde familie, verbijvend onder één dak. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet gecombineerd worden.

 

Huishoudelijk reglement

Art. 6.6. De raad van beheer bepaalt het huishoudelijk reglement.  Alle bevoegdheden, door de wet of door de statuten toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van beheer.

 

Jaarlijkse rekening

Art. 7. De raad van beheer is verplicht jaarlijks de rekeningen over het verlopen dienstjaar en de begroting voor het volgend dienstjaar aan de goedkeuring der algemene vergadering voor te leggen. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Ieder jaar zal de algemene vergadering hiervoor in haar schoot twee commissarissen benoemen, die over de uitoefening van hun mandaat aan de volgende algemene vergadering rekenschap zullen geven.  Bij afwezigheid van de commissarissen op de algemene vergadering duidt de voorzitter van de algemene vergadering de commissarissen aan onder de aanwezige leden.  De commissarissen hebben het recht de financiële boeken en de bewijsstukken van de vereniging, en ook alle registers van de vergaderingen en van de raad van beheer in te zien.

 

Statutenwijziging

Art. 8. Statutenwijziging kan enkel gebeuren volgens de artikelen 4,8 en 9 van de wet van 27 juni 1921.

 

Ontbinding, liquidatie

Ontbinding

Art. 9.1. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan tot ontbinding besloten worden door de algemene vergadering, overeenkomstig artikelen 20 en volgende van de wet van 27 juni 1921 en overeenkomstig deze statuten. Het besluit tot ontbinding benoemt bovendien één of meer vereffenaars. De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaars; bij gebreke daarvan kan de rechtbank tot zulke benoeming overgaan op verzoek van de meest gerede belanghebbende.

 

Liquidatie

Art. 9.2. De bezittingen van de vereniging zullen na ontbinding en vereffening toegewezen worden aan een erkende vereniging met gelijksoortig doel.

Art.10. Aangelegenheden die door deze statuten niet zouden geregeld zijn, worden geregeld overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, waarbij aan de vereniging zonder winstoogmerk rechtspersoonlijkheid wordt verleend.

 

Overgangsbepaling

Art. 11. De leden van de vereniging zonder winstoogmerk “Belgian Beagle Club”, verenigd in algemene vergadering, gehouden te Lennik, op  2 februari 2001 , hebben tot bestuursleden benoemd:
Hedwig Bonte (tot 2003,), Johan Gillis (tot 2004), Van Goethem Gerda (tot 2002), Fred Denayer, (tot 2002), Annick Provost (tot 2004), Rony Van Gestel (tot 2003)

 

De oprichtingsstatuten werden gewijzigd in artikel 4.1. 1° en 5° in huidige vorm door de bijzondere Algemene Ledenvergadering 2009.